Mandal Districts -जिले
अम्बाला अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर
फरीदाबाद फरीदाबाद, पलवल, मेवात
गुरुग्राम गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी
हिसार फतेहाबाद, जींद, हिसार, सिरसा
रोहतक झज्जर, दादरी, रोहतक, सोनीपत, भिवानी
करनाल करनाल, पानीपत, कैथल